การประชุมออนไลน์ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

ในยุคปัจจุบันที่มีอินเตอร์เน็ต ทำให้การติดต่อสื่อสารมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสามารถที่จะเห็นหน้ากัน พูดคุย ส่งข้อความหากันได้อย่างสะดวกรวดเร็วแม้จะอยู่กันคนละประเทศ ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากตรงนี้ก็นำมาใช้ในการประชุมออนไลน์ ทำให้สามารถประชุมจากที่ไหนก็ได้

การประชุมออนไลน์ คืออะไร?

การประชุมออนไลน์ คือ การประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถแสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือ ตัดสินลงมติในประเด็นต่างๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน การประชุมแบบออนไลน์ที่สามารถทำได้ เช่น การใช้ Microsoft Teams, Google Meet, การประชุมผ่านวีดีโอในแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นต้น สิ่งสำคัญในการประชุมแบบออนไลน์จะต้องมีคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตที่เป็นตัวเชื่อมต่อออนไลน์หากันได้

การประชุมออนไลน์ผ่านวีดีโอ ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง

อุปกรณ์ที่สำคัญในการประชุมทางวีดีโอ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประชุมทางวีดีโอ ไมโครโฟน และกล้องเว็บแคม สำหรับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประชุมทางวีดีโอ จะสามารถแชร์ไฟล์ และแชร์หน้าจอหากันได้ ซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมจึงมีความสำคัญ ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นด้วยอุปกรณ์เหล่านี้จึงทำให้การประชุมไม่ยึดติดกับสถานที่ และสามารถจะประชุมที่ไหนก็ได้ตามต้องการ

ประโยชน์ของการประชุมแบบออนไลน์

  • ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง การเดินทางไปร่วมประชุม จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่มากก็น้อย อาจมีค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆด้วย ดังนั้นการประชุมออนไลน์จะช่วยลดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ลงไปได้
  • ปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง นอกจากเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว การประชุมแบบออนไลน์นั้นคุณไม่ได้ใช้ยานพาหนะในการเดินทางไปประชุม ดังนั้นจึงเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุลงได้
  • ลดค่าใช้จ่ายในการประชุม การประชุมอาจมีการเช่าสถานที่เพื่อใช้ในการประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมแบบออนไลน์ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเช่าสถานที่ จึงเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ไป
  • กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น การประชุมแบบออนไลน์นั้น ทำให้คุณรู้สึกไม่ประหม่า กล้าตอบคำถาม กล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้มากขึ้น ซึ่งจะแตกต่างจากการประชุมในห้องที่มีคนนั่งประชุมรวมกันหลายคน หากมีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น คุณก็อาจจะรู้สึกประหม่า และไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น
  • เป็นประโยชน์ในด้านธุรกิจ การทำธุรกิจในยุคปัจจุบันการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นการเปลี่ยนการประชุมในห้อง มาเป็นการประชุมแบบออนไลน์ ก็ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการประชุมทางธุรกิจ แถมการประชุมยังมีประสิทธิภาพอีกด้วย

การประชุมแบบออนไลน์นั้นมีประสิทธิภาพมาก สามารถทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแม้ไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการประชุม และไม่จำเป็นต้องเดินทางไปประชุม สามารถที่จะประชุมจากที่ไหนก็ได้ขอเพียงมีคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต แพลตฟอร์ม หรือซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการประชุม